Avalehekülg
Arhiivist
Põhikiri
Kodukord
Vabatahtlikud
Kogud
Kontaktid
Lingid

EESTI ARHIIV VANCOUVERIS - EAV

 

P Õ H I K I R I

 


Punkt I

Vancouveris 1999. a. asutatud eestlaskonna arhiiv on Eesti Kultuuri Ühing Kanadas allorganisatsioon ja kannab nime EESTI ARHIIV VANCOUVERIS, lühendatult eav.

 

Punkt II

Arhiivi siht on koguda, salvestada ja säilitada, vastavalt ,,Archives Association of British Columbia ’’ reeglitele, British Columbias elanud / olnud eestlaste, nende järeltulijate ja eesti organisatsioonide arhiivimaterjale, st. kirja-, loomingu-, kunsti ja ürikute kogusid, et vältida nende kaotsi minekut või riknemist ja seega võimaldada tulevikus nende kasutamist siinse elu /olu andmebaasina. Annetaja soovikorral ei avalikustata hoiule antud vara ennem kokkulepitud aastate arvu, mis garanteerib soovikorral privaatsuse.

 

Punkt III

Arhiivi töö käib vastavalt vader organisatsiooni (EKÜK) poolt selleks vastuvõetud ja kinnitatud eav Põhikirja ja Kodukorra järgi.

 

Punkt IV

Arhiiv on mitte tulutaotlev ettevõte. Arhiivitöö kulud kannab vader organisatsioon, kaetakse annetustest või üritustest laekunud sissetulekutest.

 

Punkt V

Arhiivi tegevus- ja majandusaasta ühtib vader organsatsiooni omaga.

 

Punkt VI

Arhiiv ei osta arhiivimaterjale vaid võtab neid vastu annetustena ja kinkidena säilitamiseks ja on vastuvõetud kogude ainusõiguslik omanik. Arhiivi kogu ei ole müüdav, jagatav ega omastatav, kuid Arhiivil on õigus liigset või arhiivile ebasobivat vara edasi toimetada teistele mitte tulutaotlevatele asutustele.

 

Punkt VII

Arhiivi tööd juhib ja korraldab selleks vaderorganisatsiooni poolt kinnitatud isik, kelleks võib olla iga eesti ja inglise keelt valdav ja British Columbias elav ja/või elanud eesti päritoluga isik, tema kaasa või järeltulija; siin tegutsev ja/või tegutsenud eesti organisatsioonide või ettevõtete poolt selleks volitatud esindaja; ehk keegi estofiil, kes selleks soovi avaldab ja nõustub Kodukorras ettenähtud korra ja kohustustega. Tema tiitel on eav Arhivaar.

 

Punkt VIII

Arhivaar kinnitatakse kohale kolmeks aastaks, kuid teda võib vader organisatsioon
asendada enneaegselt erakorralise ja/või peakoosoleku otsusega.

 

Punkt IX

Arhiivi kohapeal likvideerimise või ülekandmise otsustab vader organisatsioon oma peakoosolekul kahe-kolmandiku häälteenamusega.

i ) Likvideerimise teade tuleb levitada vader organisatsiooni liikmeskonnale kirjalikult vähemalt kuu aega ennem selleks kokkukutsutavat koosolekut.

ii) Otsusest likvideerida arhiiv kohapeal teadvustab vader organisatsioon kirjalikult Vancouveri Linna Arhiivi, British Columbia Provintsi Arhiivi, Kanada Riigi Arhiivi, Eesti Keskarhiivi Kanadas (Torontos), Eesti Ajaloo Arhiivi Tartus ja Eesti Riigiarhiivi Tallinnas, et selgitada nende huve ja tingimusi arhiivi kogu ja vara vastuvõtmiseks.

iii) Peale Punkt IX (ii) nimetatud asutuste huvide ja seisukohtade selgumist kutsub vader organisatsioon uuesti kokku oma liikmeskonna erikorraliseks koosolekuks, et arutada uuringute tulemusi üleandmise otsuse langetamiseks ühele neist või hoopis mõnele teisele samahuvilisele mitte tulutoovale organisatsioonile.
iv) Likvideerimise otsuse viib täide vader organisatsiooni juhatus vastavalt vastvõtjaga kokkulepitud tingimustele.

v) Juhul kui vader organisatsioon lõpetab oma tegevuse ennem kui arhiiv, siis
jääb arhiiv tegutsema iseseisva organisatsioonina tegutsedes vastavalt Arhiivi Põhikirja ja Kodukorra nõuetele.

 

Punkt X

Arhiivi Põhikiri ja Arhiivi Kodukord on muudetavad vader organisatsiooni poolt.